วิธีแจ้งขอยื่นประชุมประจำปีล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 สำหรับงบการเงินปี 2562

เป็นปกติประจำรอบที่ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ทุกบริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นรอบปีบัญชี แต่เนื่องจากความไม่ปกติเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID19 ส่งผลให้กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ โดยอนุญาตให้นิติบุคคลเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปได้ โดยให้ส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล 

 ทั้งนี้ บริษัทต้องยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทจำกัด และ ต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บมจ.006) ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุมสามัญประจำปี สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด และนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมเช่นเดิม 

 การทำหนังสือชี้แจงเหตุผลการขอประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีล่าช้า สามารถทำได้ 3 ช่องทางดังนี้ 

 1) นำส่งผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒน์ www.dbd.go.th

 2) นำส่งด้วยตนเอง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ

 3) นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 อย่างที่ทราบกันดีในยุคดิจิตอล และเพื่อสนองนโยบาย social distancing ในสถานการณ์เช่นนี้ การส่งผ่านทางหน้า เว็ปไซต์ของกรมพัฒน์ น่าจะเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 

 1. เข้าlink website ได้ที่ https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417241&fbclid=IwAR0-Dmrr8ORgu1QgIVFlrlKYkgbTB0WOXaae1U5XDm9UTft6ZkyhwNaqnQY

 2. Scroll down ลงมาจนเจอ tab ให้ click แบบด้านล่างนี้ และ click ในกรอบสีแดงค่ะ กรอกข้อมูลลงใน google form ได้เลย เท่านี้ เป็นอันเสร็จสิ้น การแจ้ง ขอประชุมล่าช้าค่ะ  

 

International Proficiency Service

with Local Price

For any questions, queries or advice about our tax
and accounting services,
please do not hesitate to contact us.

Optimum Accounting Services Co., Ltd.

Phone: +662 636 3464

Fax: +662 636 3466

info@optimumacc.com

© 2020 Optimum Accounting Services Co., Ltd. All rights reserved.