รีวิวโปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud Accounting Software)

รีวิวโปรแกรมบัญชีออนไลน์ (Cloud Accounting Software) เปรียบเทียบการใช้งาน PEAK Account / Flow Account / XERO อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหันมาให้ความสนใจกับระบบบัญชีกันมากขึ้น...

วิธีแจ้งขอยื่นประชุมประจำปีล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 สำหรับงบการเงินปี 2562

วิธีแจ้งขอยื่นประชุมประจำปีล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 สำหรับงบการเงินปี 2562 เป็นปกติประจำรอบที่ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ทุกบริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นรอบปีบัญชี...